Όροι Διαγωνισμού Happy Valentine’s Day

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Θ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «THEBRANDSSTORE» (εφεξής η Εταιρία ή η THE BRANDS STORE), η οποία διατηρεί την ιστοσελίδα www.thebrandstore.gr στο πλαίσιο του οποίου θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής, ο οποίος θα κερδίσει, ένα (1) εκ των:

  • JCOU - JU14488JSTR-O4M,
  • GRECIO - GR102022,
  • TOMMY HILFIGER - 1791128,
  • DANIEL WELLIGTON - 0105DW

Κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα (εφεξής το Έπαθλο/Δώρο).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο αυτού.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει ή/και να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει το Έπαθλο του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα https://www.thebrandstore.gr/contest-valentines-day-terms. Kάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 03/02/2016 και ώρα 11:00:00’ έως και την 10/02/2016 και ώρα  23:59:59’ (εφεξής η Διάρκεια).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας https://www.facebook.com/thebrandstore.gr/ οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (εφεξής ο Διαγωνιζόμενος ή ο Συμμετέχων). Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της THE BRANDS STORE, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών.
3. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να:

α) απαντήσει στην σχετική ανάρτηση που θα γίνει στις 03/02/2016, επιλέγοντας το προϊόν της αρεσκείας του, αναγράφοντας το γράμμα που αντιστοιχεί σε αυτό.
β) μοιραστεί την προαναφερθήσα ανάρτηση, πατώντας share.
Όλοι όσοι απαντήσουν στην ανάρτηση, δηλώνουν ότι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό και ότι συναινούν και αποδέχονται τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν.

4. Έπαθλο / Δώρο: Το έπαθλο του Διαγωνισμού θα είναι (1) Ένα εκ των:

  • JCOU - JU14488JSTR-O4M,
  • GRECIO - GR102022,
  • TOMMY HILFIGER - 1791128,
  • DANIEL WELLIGTON - 0105DW

        Ο νικητής θα λάβει ως έπαθλο το προϊόν που έχει δηλώσει κατά την απάντηση του στην ανάρτηση του Διαγωνισμού.

5. Η κλήρωση για τον νικητή, θα πραγματοποιηθεί από εκπροσώπους της THE BRANDS STORE με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών στις 11/02/2016 και ώρα 14:00:00’, ηλεκτρονικά μέσω του site http://www.random.org. Η THE BRANDS STORE διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.thebrandstore.grκαι στη https://www.facebook.com/thebrandstore.gr/. H ανακοίνωση του νικητή του Διαγωνισμού και των Επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί στις 11/02/2016 μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/thebrandstore.gr/.

6. Μετά την ανακοίνωση του νικητή και των Επιλαχόντων αυτού και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν, θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Η THE BRANDS STORE επικοινωνία με το νικητή (με τον αρχικώς ανακηρυχθέντα νικητή και τους επιλαχόντες αυτού) στην προσωπική σελίδα του στο Facebook, μέσω  προσωπικού μηνύματος, με σκοπό την ενημέρωση τους για την παραλαβή του Επάθλου, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Κατά την επικοινωνία των συνεργατών της Εταιρίας με τους νικητές θα ζητούνται από αυτούς τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, e-mail και φύλο) για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

7. Η Εταιρία δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.thebrandstore.gr. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

8. Το Έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Για την παραλαβή του Επάθλου, ο νικητής θα πρέπει να δηλώσει τη διέυθυνση κατοικίας του, όπου και θα του αποσταλεί μέσω ταχυμεταφορικής εταιρίας. Τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν την Εταιρία. Ο νικητής υπογράφοντας το αποδεικτικό παραλαβής της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή, δηλώνει αυτομάτα την αποδοχή του Επάθλου.

10. H Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιοδήποτε τεχνικό ή άλλο συναφές ζήτημα τυχόν ανακύψει σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

11. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.

β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος Επιλαχών κατά την σειρά κληρώσεως αυτών.

12. Κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού αλλά και μετά τη λήξη αυτού η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω, για σκοπούς διαφήμισης. Ο νικητής (και οι Επιλαχόντες αυτού)  με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από την Εταιρεία ή από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

13. Κανείς εκ των νικητών, του αρχικώς ανακηρυχθέντα ή των Επιλαχόντων, δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της Εταιρίας λόγω της χρήσης αυτού για διαφημιστικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

14. Μετά την πάροδο της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας έναντι των συμμετεχόντων και/ή των νικητών παύει. Η Εταιρία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων.

15. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή και των Επιλαχόντων αυτού και να αναρτήσει φωτογραφίες αυτών στις ιστοσελίδεςwww.thebrandstore.grκαι https://www.facebook.com/thebrandstore.gr/, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι διαγωνιζόμενοι με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση εκάστου συμμετέχοντος/Διαγωνιζόμενου για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την Εταιρία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την Εταιρία, στη διεύθυνση της, Στάμκου 4, 58100, Γιαννιτσά, Ελλάδα, τηλ.:23820 81222 και 23820 82038.

17. Κάθε συμμετέχων/Διαγωνιζόμενος επίσης ρητά αποδέχεται και συναινεί όπως: (α) η Εταιρία του αποστέλλει στο μέλλον, στην διεύθυνση ηλελτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, κατά την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών κ.λπ.) που αναρτώνται ή/και πρόκειται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.thebrandstore.grκαι (β) αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών κ.λπ.) του ομίλου εταιριών Χρυσή Ευκαιρία. Κάθε συμμετέχων μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από την ως άνω λίστα επικοινωνίας οποτεδήποτε, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο που παρατίθεται σε κάθε ενημερωτικό e-mail, χωρίς να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.

18. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού. Αν οποιοσδήποτε εκ των νικητών του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το Δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό της συγγενικής αυτής σχέσης.

19. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

20. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές θα είναι δεσμευτική για τους Διαγωνιζόμενους.